02:25, 24 Сентябри 2020
Агентии хизмати давлатии
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Хизмати давлатӣ хизмат
ба Ватан ва миллат аст

Паёми шодбошӣ ба ифтихори 29-умин солгарди истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Категория: Новости

08.09.2020 08:00, шаҳри Душанбеpaoemi pjt 29 istiqloliat 08.09.2020

Ҳамватанони азиз!

Ҳамаи шуморо ба ифтихори бисту нӯҳумин солгарди рӯйдоди бузурги таърихи навини кишварамон, яъне Рӯзи истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон самимона табрик мегӯям ва ба ҳар як сокини мамлакат рӯзгори ободу осуда, саодати зиндагӣ ва барору комёбӣ орзу менамоям.

Бисту нӯҳ сол муқаддам мардуми мо ба истиқлоли давлатӣ ноил гардиданд ва ба эъмори давлати миллии худ шурӯъ карданд. Оғози истиқлол ва қадамҳои нахустин дар роҳи бунёди давлати соҳибихтиёри тоҷикон ба давраи бисёр ҳассоси таърихи халқамон рост омад.

Тољикистони тозаистиќлоли мо бо гуноњи хоинону душманони миллати тољик ва хољањои хориљии онњо ба зарбаи љонкоњи таърихи худ-љанги тањмилии шањрвандї рў ба рў гардид.

Дар замоне, ки мо њанўз њатто рамзњои давлати соњибихтиёри худро надоштем ва мардуми мо дар љодаи истиќлолу озодї аввалин ќадамњои худро мегузоштанд, хоинони миллат, яъне онњое, ки имони худро фурўхта буданд, Тољикистонро ба гирдоби мухолифатњои сиёсї ва муќовимати мусаллањона гирифтор карданд.

Душманону хоинони миллати тољик ва бадхоњони давлати тољикон мехостанд, ки бо зўри силоњ, бо роњи тарсонидан ва ќатлу куштори берањмона фарњанги бегонаро ба сари мардуми мо тањмил кунанд ва дар Тољикистон давлати исломї бунёд намоянд.

Дар натиља кишварро беќонуниву бенизомї фаро гирифт, сохторњои њокимияти давлатї фалаљ гардиданд, беш аз як миллион нафар њамватанонамон ба гурезаи иљборї табдил ёфтанд ва дар як муддати кўтоњ дањњо њазор шањрвандони бегуноњи мо, аз љумла занону кўдакон ва одамони калонсол ба њалокат расиданд.

Инчунин, бар асари љанг дањњо њазор кўдакон ятим ва модарону занон бесаробон монданд.

Дањшати бузургтарини љанг дар он буд, ки хатари аз харитаи сиёсии љањон нест шудани давлати љавони тољикон ва пароканда гардидани миллати тољик ба воќеияти талхи рўз табдил ёфта буд.

Дар чунин шароити нињоят вазнин ва воќеан таќдирсоз фарзандони огоњи миллат ва ќуввањои солими љомеа ба хотири наљоти давлат ва миллат муттањид шуданд ва тамоми саъю талоши худро барои аз гирдоби љанги бародаркуши тањмилї рањої бахшидани мардум сафарбар намуданд.

Дар иљлосияи таърихии шонздањуми Шўрои Олї, ки моњи ноябри соли 1992 дар шањри бостонии Хуљанд баргузор шуд, дар ин љода ва пеш аз њама, дар роњи ќатъи хунрезї нахустин ќадамњо гузошта шуданд.

Мо бо майлу иродаи халќамон ва эътимод ба ояндаи неки кишварамон тамоми кўшишу имкониятњои худро, дар навбати аввал, ба њалли мушкилоти нињоят сангини њаёти давлат ва љомеа сафарбар намуда, соњибихтиёрї ва якпорчагии давлатро њифз кардем.

Дар он марњалаи бисёр мураккаб мо аркони давлати љавонамон – маќомоти њифзи њуќуќ ва дигар сохторњои фалаљшудаи њокимияти давлатиро барќарор кардем ва фаъолияти онњоро барои хизмат кардан ба манфиати мардум ва давлати соњибистиќлоламон равона сохтем.

Яъне бо маќсади њифзи амнияти давлат ва љомеа Артиши миллї ва дигар сохтору маќомоти босалоњият, аз љумла маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои њокимияти иљроияро таъсис додем ва рамзњои давлати соњибистиќлоламон, аз љумла Парчам ва Нишони давлатї, Суруди миллї ва Конститутсия-бахтномаи миллатро ќабул кардем.

Дар баробари ин, ба Ватан баргардонидани беш аз як миллион нафар гурезањои иљборї ва барои онњо ташкил кардани шароити зарурии зиндагї аз љумлаи вазифањои муњимтарини роњбарияти давлат ва Њукумати мамлакат буд, ки дар муддати нисбатан кўтоњи таърихї амалї гардид.

Њамин тариќ, мо дар зарфи ин солњо мањз бо азму талошњои мардуми ватандўсту ватанпарварамон тавонистем, ки оќибатњои низои шањрвандиро бартараф карда, давлати љавони тољиконро аз нестшавї ва миллати тољикро аз парокандагї эмин дорем.

Дар натиљаи таъмин гардидани сулњу оромї, суботи сиёсї ва вањдати миллї мо ислоњоти конститутсиониро амалї намуда, фаъолияти њамаи шохањои њокимиятро ба танзим даровардем ва парламенти дупалатагї таъсис додем, ки дар фазои сиёсиву њуќуќии Тољикистон падидаи нав мебошад.

Дар ин раванд, гузариш ба низоми иќтисоди бозаргонї, љорї намудани гуногуншаклии моликият, пули миллї, такмили низоми идораи давлатї, таљдиди сохтори иќтисод вобаста ба истифодаи самараноки захираву имкониятњои истењсоливу хизматрасонї, мукаммал гардонидани низоми молия ва бонкдорї, рушди соњибкорї, бењтар намудани фазои сармоягузорї ва тараќќиёти соњањои иљтимої таъмин карда шуд.

Тадбирњои андешидаи Њукумати мамлакат имкон доданд, ки дар давоми солњои 1997-2020 суръати рушди иќтисоди миллї њамасола дар сатњи баланд таъмин ва њаљми воќеии маљмўи мањсулоти дохилї панљ баробар зиёд гардад.

Дар давраи соњибистиќлолии кишвар беш аз 1600 корхонаи саноатї, зиёда аз 2000 мегаватт иќтидорњои нави энергетикї, 2200 километр роњи мошингарди сатњи байналмилалї таљдиду бунёд ва 220 километр роњи оњан сохта, ба истифода дода шуданд.

Бо талошњои созандаи Њукумат ва мардуми кишвар ду агрегати неругоњи барќи обии «Роѓун», яъне иншооти таќдирсози аср ва ояндаи дурахшони Тољикистон ба истифода дода шуда, то имрўз дар он беш аз 1,6 миллиард киловатт-соат барќ истењсол гардидааст. Дар натиљаи ба кор андохтани иќтидорњои нав мањдудияти интиќоли нерўи барќ дар фасли зимистон бартараф карда шуд.

Дар ин муддат шумораи хонандагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї аз 1 миллиону 325 њазор нафар дар соли 1991 то 2 миллиону 34 њазор нафар зиёд гардида, барои фарогирии онњо сохтмон ва азнавсозии 3030 муассисаи тањсилоти миёнаи умумї ва биноњои таълимии иловагї бо 651 њазор љойи нишаст анљом дода шуд.

Инчунин, шумораи муассисањои тањсилоти олии касбї аз 13 ба 41 ва шумораи донишљўён аз 69300 нафар дар соли 1991 то 227 њазор нафар зиёд гардид.

Дар соњаи тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї дар замони истиќлоли давлатї 1258 муассисаи нав сохта, ба истифода дода шуда, шумораи умумии онњо аз 2862 муассиса дар соли 1991 то 4369 муассиса дар соли 2020 афзоиш ёфт.

Дар давраи соњибистиќлолии кишвар даромади пулии ањолї 125 баробар афзоиш ёфта, сатњи камбизоатї дар кишвар аз 83 фоизи соли 1999 то 26,3 фоиз паст гардид ва дарозумрии миёнаи ањолї аз 70 сол дар соли 1991 то 75 сол боло рафт.

Фавти модарон нисбат ба соли 1991 3,1 баробар ва фавти кўдакон 3,5 баробар коњиш ёфт.

Мо аз оѓози соњибистиќлолї ба ташаккул додани асосњои сиёсати хориљии кишвар шурўъ карда, тавассути андешидани силсилаи тадбирњои муассир маќому мавќеи Тољикистонро дар арсаи байналмилалї пайгирона тањким бахшидем.

Дар натиља имрўз љомеаи љањонї Тољикистонро њамчун давлате мешиносад, ки дар њаллу фасли мушкилоти мубрами глобалї пешсаф буда, сиёсати хориљии мутавозину пайвастаро, ки асоси онро усули «дарњои кушода» ташкил медињад, татбиќ месозад. То имрўз дар арсаи байналмилалї се ташаббуси глобалии Тољикистон дар соњаи об дастгирї ёфт ва татбиќ гардид.

Њоло иќдоми чоруми кишвари мо оид ба дањсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор» барои солњои 2018-2028, ки аз љониби Созмони Милали Муттањид ќабул шудааст, дар сатњи милливу минтаќавї ва љањонї мавриди татбиќ ќарор дорад.

Мехоњам махсус таъкид намоям, ки њамаи ин корњоро мо ба хотири бењтар намудани шароити зиндагии халќи шарафманди тољик ва баланд бардоштани маќоми Тољикистон дар байни љомеаи башарї анљом додем.

Ва њамин њисси баланди масъулият дар назди таърихи миллати тољик ва таќдири имрўзу ояндаи халќи Тољикистон њар яки моро водор месозад, ки истиќлолу озодии давлатамон, яъне муќаддастарин ва бузургтарин неъмати зиндагиамонро бо тамоми њастї њифз кунем, њушёру зирак бошем, дар ѓафлат намонем, зањмат кашем ва ќарзи фарзандии худро дар назди Ватани азизамон ба љой орем.

Дар баробари ин, мо вазифадорем, ки ба наврасону љавонон-насли ояндасози халќамон таърихи пуршебу фарози миллат ва таљрибаи душвори бунёд кардани давлати миллиро омўзонем ва дар зењну шуури онњо њисси баланди миллї, ифтихори ватандорї, муњаббат ба Ватан ва садоќат ба давлатро тањкиму таќвият бахшем.

Сабаќи дигари даврони соњибистиќлолї ин аст, ки нияту орзуњои њар як фарди љомеа ва наќшаву барномањои созандаи Њукумати мамлакат танњо дар сурати соњиби Ватани озоду соњибихтиёр, давлати нерўманду устувор будани мо, инчунин, дар шароити сулњу оромї, суботи сиёсї ва вањдати миллї амалї мегарданд.

Аз ин хотир, њар як шањрванди худогоњи кишвар бояд то чї андоза муњим будани истиќлолу озодї, давлати миллї, сулњу оромї, суботи сиёсї ва вањдати миллиро амиќан дарк намояд ва барои тањкиму таќвият бахшидани низоми давлатдории демократї ва њуќуќбунёду дунявї, ки бо майлу иродаи халќи Тољикистон интихоб шудааст, сањми ватандўстонаи хешро гузорад.

Имрўзњо мардуми бонангу номус ва ватандўсту ватанпарасти мо барои истиќболи сазовори љашни муќаддасу бузурги миллиамон-сисолагии истиќлоли давлатї тамоми ќаламрави кишварро ба майдони бузурги зањмати созанда ва фаъолияти бунёдгарона табдил додаанд.

Бо истифода аз фурсат, ман ба хурду бузурги Тољикистон ба хотири зањмати сарљамъона барои фардои ободи Ватан ва сари баланди миллат сидќан ва самимона сипосу миннатдорї менамоям.

Њамчунин, ба кулли сокинони мамлакат як масъалаи муњимро такроран хотиррасон месозам. Бо вуљуди корњои бузурги то имрўз амалигардида њоло њам на њама мушкилоти њаёти мардуми мо паси сар шудаанд.

Мо-тамоми ањли љомеаи кишвар бояд сарљамъона ва бо њисси баланди ватандўстиву ватанпарварї барои таъмини зиндагии шоистаи њар як оилаи Тољикистони азизамон зањмат кашем.

Мо бояд барои пешгирї кардани тањдиду хатарњои замони муосир, хусусан, пањншавии беморињои сироятї ва пайомадњои ногувори онњо ба саломатии ањолї ва соњањои иќтисоди миллї, инчунин, љињати њифзи амнияти озуќаворї ва расидан ба њадафњои стратегии давлат саъю кўшиш кунем.

Дар ин љода, бори дигар хотиррасон менамоям, ки мо бояд ба масъалањои омода кардани соњањои иљтимоиву иќтисодї ба давраи тирамоњу зимистони дарпешистода, захира намудани мањсулоти ниёзи мардум, хусусан, маводи ѓизої, сарфаю сариштакорї, аз љумла сарфаи нерўи барќ ва њамзамон бо ин, ќатъиян риоя намудани ќоидањои бењдошти шахсиву љамъиятї ва талаботи санитариву эпидемиологї масъулияти баланд ва эътибори аввалиндараља зоњир намоем.

Бо дарназардошти њолати буњронї дар иќтисоди љањонї, ки Тољикистони мо низ аз таъсири он берун нест, инчунин, љињати пешгирї кардани пањншавии бемории коронавирус мо бояд аз баргузории њар гуна чорабиниву маъракањо худдорї кунем.

Дар баробари ин, мо бояд корњои созандаро ба истиќболи љашни бузурги миллиамон-сисолагии истиќлоли давлатї боз њам вусъат бахшем, камбудињои зиндагиамонро бартараф созем, Ватанамонро обод кунем ва кўшиш кунем, ки Тољикистони азизи мо њамќадами љомеаи пешрафтаи љањон гардад.

Бо изњори њамин ниятњои нек бори дигар тамоми мардуми шарафманду сарбаланди кишвар ва њамватанони бурунмарзиамонро ба ифтихори љашни бузурги миллї-Рўзи истиќлоли давлатї самимона табрик мегўям ва ба хонадони њар фарди Ватан сулњу оромї, рўзгори пурсаодат ва бахту иќболи баланд орзу менамоям.

Љашни истиќлолу озодї муборак бошад, њамватанони азиз!

Сарчашма: www.president.tjСАВГАНДИ ХИЗМАТЧИИ

ДАВЛАТӢ

«Ман (ному насаб), шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба хизмати давлатӣ қабул шуда, ботантана ва бо ҳисси масъулияти баланди ватандӯстӣ  савганд ёд мекунам:
-адои хизмати давлатиро дар мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ифодаи боварии махсус аз тарафи ҷомеа ва давлат дарк намуда,
-Конститутсия, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя намуда,
-дар фаъолияти худ принсипҳои қонуният, адолат, беғаразӣ ва ростқавлиро ба роҳбарӣ гирифта,
-тибқи талаботи Кодекси одоби хизматчии давлатӣ бовиҷдонона ва ба дараҷаи баланди касбӣ хизмат намуда,
-ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро эътироф ва эҳтиром намуда, афзалияти манфиатҳои давлат ва ҷомеаро вазифаи асосии худ ҳисоб мекунам.
Барои вайрон намудани савганди ёдкардаам худро дар назди ҷомеа ва давлат масъул меҳисобам».

Кодекси одоби хизматчии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо садо)

  

Тақвим

<< < Сентябр 2020 > >>
Дш Сш Чш Пш Ҷм Шб Яш
  1 2 3 4 5 6
7 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Назарсанҷӣ

Сомонаи нави моро баҳо диҳед!

Аъло - 0%
Хуб - 0%
Қаноатбахш - 0%
Ғайри қаноатбахш - 0%

Обу ҳаво

 

Ҳисобкунак

Ҳисобкунак


© 2007 - 2020 Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон