22:07, 06 Июни 2020
Агентии хизмати давлатии
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Хизмати давлатӣ хизмат
ба Ватан ва миллат аст

Тарсу ҳарос метавонад инсони комилро бемор намояд

Категория: Новости

МУРОҶИАТНОМАИ МАРКАЗИ МАТБУОТИ ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТӢ ВА ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ АҲОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БА ШАҲРВАНДОНИ МАМЛАКАТ

Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон тибќи дастуру супоришњои бевоситаи Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон њанўз аз марњилаи аввали баќайдгирии сирояти коронавируси нави Covid-19 дар Љумњурии Мардумии Чин њамаи он тадбирњои зарурие, ки аз љониби Ташкилоти умумиљањонии тандурустї тавсия гардида буданд, андешида буд ва њолоњам ин раванд амалї гардида истодааст.

Бо иќдомњои наљибонаи Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон дар роњи пешгирии пањншавии коронавируси нави Covid-19, аз љумла барои таъмини табибон бо лавозимоти муњофизатї, маводњои безаракунандаю доруворї ва таљњизоти тиббї маблаѓњои зиёд људо гардидааст.

То имрўз аз љониби созмону ташкилотњои байналмилалї, вазорату идорањо ва соњибкорони кишвар низ мавод ва таљњизотњои тиббї љињати пешгирии коронавируси нави Covid-19 ба Вазорати тандурустї ва њиљфзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон дастрас гардида, онњо ба муассисањои тиббии мамлакат таќсим карда мешаванд.

Айни замон дар назди Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон вобаста ба масъалањои коронавирус телефонњои боварии 511 ва 311 таъсис дода шудаанд, ки њамарўза шањрвандони зиёди мамлакат ба раќамњои мазкур занг зада, ба саволњои хеш посух мегиранд. Дар назди раёсатњои тандурустии вилоятњо ва марказњои саломатии шањрии шањри Душанбе низ телефонњои боварї ба таври шабонарўзї фаъолият доранд.

Дар доираи Ситоди љумњуриявї оид ба пешгирї аз пањншавии бемории коронавирус, њамарўза дар Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон љаласањои ситод оид ба андешидани чорањои иловагї љињати пешгирї ва табобати гирифторони ин беморї доир гардида, дар он вазъи бемории сирояти коронавируси нави Covid-19 дар мамлакат мавриди баррасї ќарор дода мешаванд.

Мутаассифона, дар њамин вазъи мураккаб саркардагони гурўњњои ифротии дар хориљи кишвар ќарордошта бо иддае аз пайравони бегонапарасти худ ба љои њамоњангї бо љомеаи башарї дар ростои муќовимати амаливу равонї алайњи ин беморї ва паёмадњои он, куллан бо амалњои баръакс, яъне ташаннуљофарии иљтимої ва интишори овозањои бардурўѓу муѓризона ба хотири тира кардани фазои афкори љомеа дар кишвари мо талош доранд.

Онњо аз тариќи сомонањои иттилоотии хеш ба таври мунтазам бо бањонаи њушдори мардум аз хатарњои коронавирус нисбат ба Њукумати кишвар туњматпароканї мекунанд. Гузашта аз ин, бо маќсади нокифоя нишон додани иќдомоти Њукумат дар самти пешгирї ва табобати гирифторони ин беморї ва дар ин замина ба вуљуд овардани норизоии иљтимої, омори расмии кишвар ва вазъи карантиншудагонро ѓайри ќобили ќабул нишон додан мехоњанд.

Ба ањолии мамлакат мурољиат намуда, изњор медорем, ки ба он хабару гузоришњое, ки имрўзњо аз љониби баъзе сомонањои иљтимої вобаста ба фавти шањрвандони мамлакат аз бемори коронавируси нави Covid-19 ба нашр мерасанд, бовар накунанд. Чунин хабарњои бардурўѓ танњо ба хотири тарсу њароси шањрвандон ва ба тањлука афтодани онњо нашр мешаванд. Чун њамарўза Маркази матбуоти Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии мамлакат омори сироятёфтагон ва фавтидагони ин бемориро дар кишвар ба нашр мерасонад. Пас, мо бояд чї кор бикунем? Ба чунин хабарњо бовар накарда, ба тавсияњои табибон гўш бидињем ва дар пањлуи онњо бошем. Дар пањлуи табиб будан яъне чї? Њар он чї, ки онњо мегўянд, бояд аз рўйи њамон амал намоем.

Бояд донист, ки тарсу њарос метавонад инсони солимро бемор намояд. Ба њамин хотир, њар як шахсро зарур аст, ки ба љои дар тањлука афтодан, бо ин беморї мубориза барад. Мубориза бо коронавируси нави Covid-19 бисёр сода аст: дастњоятонро бо собун ва ё мањлулњои спиртдор дар муддати 20-30 сония шўед. Њангоми сурфа ва атса задан дањон ва бинии худро бо оринљаки хамида ва ё бо рўймол пўшонед. Баъд аз ин, рўймолро ба ќуттии махсус партоед ва дастонатонро хуб бишўед. Ба рўятон даст нарасонед, дар љойњои серодам бе зарурат гаштугузор накунед. Њамзамон, аз ниќоби тиббї истифода бурда, њангоми суњбат бо нафаре якуним ё ду метр фосиларо нигоњ доред. Ин амалњо метавонанд шуморо аз беморї эмин нигоњ доранд, аммо тарсу њарос масунияти бадани шуморо паст хоњад кард. Њангоми дар хона ќарор доштан, бештар китоб мутолиа намоед, ба машќи бадан машѓул шавед, фарзандони худро барои озмуни «Фуруѓи субњи доної» тайёр намоед. Ин амалњо ба шумо манфиати зиёд хоњанд дод.

Тибќи маълумоти Ташкилоти умумиљањонии тандурустї дар миќёси љањон њамасола ба њисоби миёна аз 350 то 450 миллион нафар ба бемории пневмония (илтињоби шуш) гирифтор шуда, аз ин шумора ба њисоби миёна аз 3 то 7 миллион нафар одамон мефавтанд, ки аз 1,5 то 4,5 фоизи шумораи умумии беморшудагонро ташкил медињад. Инчунин, бинобар маълумоти расмии Ташкилоти умумиљањонии тандурустї, фавт дар љањон аз ин беморї пас аз беморињои дилу рагњо, саратон, осебу зањролудшавї љои 4-умро ишѓол менамояд. Дар Љумњурии Тољикистон бошад, фавт аз беморињои узвњои нафаскашї, аз љумла пневмония (пас аз беморињои дилу рагњо ва саратон) дар љои сеюм ќарор дорад. Њамзамон, дар Љумњурии Тољикистон њамасола аз 7 њазор то 16 њазор нафар одамон ба бемории илтињоби шуш гирифтор шуда, аз 130 то 650 нафар гирифторони ин беморї мефавтанд, ки аз 1 то 4 фоизи шумораи умумии беморшудагонро ташкил медињанд. Аз оморњои дар боло зикршуда хулоса кардан мумкин аст, ки новобаста аз коронавируси нав Covid-19, ќаблан њам фавти одамон аз беморињои гуногун, аз љумла пневмония (илтињоби шуш) низ маљуд буд, аммо касе дар ин бора дар сомонањои иљтимої гузориш намедод. Имрўз, ки пањншавии бемории каронавируси нави Covid-19 дар љањон дар ављ аст, оид ба фавти шањрвандон аз беморињои гуногун дар сомонањои интернетї хабару гузоришњои зиёд ба нашр расида, боиси ба њарос афтодани шањрвандон мегарданд.

Тавре ки Пешвои муаззами миллат мўњтарам Эмомалї Рањмон дар суханронињои хеш пайваста таъкид мекунанд, мардуми хирадманд ва соњибтамаддуни тољик рўзњои аз ин њам душвортарро паси сар намудааст ва бо азму иродаи ќавии хеш ба ин беморї низ ѓолиб хоњад омад.

Ягона чизе, ки айни замон аз мо шањрвандони мамлакат талаб карда мешавад, ин аст, ки ба тањлука дода нашуда, балки барои пешгирии ин беморї гигиенаи шахсиро риоя намуда, худ ва наздиконамонро аз ин беморї эмин нигоњ дорем!

moh.tj

Сарчашма: www.moh.tjСАВГАНДИ ХИЗМАТЧИИ

ДАВЛАТӢ

«Ман (ному насаб), шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба хизмати давлатӣ қабул шуда, ботантана ва бо ҳисси масъулияти баланди ватандӯстӣ  савганд ёд мекунам:
-адои хизмати давлатиро дар мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ифодаи боварии махсус аз тарафи ҷомеа ва давлат дарк намуда,
-Конститутсия, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя намуда,
-дар фаъолияти худ принсипҳои қонуният, адолат, беғаразӣ ва ростқавлиро ба роҳбарӣ гирифта,
-тибқи талаботи Кодекси одоби хизматчии давлатӣ бовиҷдонона ва ба дараҷаи баланди касбӣ хизмат намуда,
-ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро эътироф ва эҳтиром намуда, афзалияти манфиатҳои давлат ва ҷомеаро вазифаи асосии худ ҳисоб мекунам.
Барои вайрон намудани савганди ёдкардаам худро дар назди ҷомеа ва давлат масъул меҳисобам».

Кодекси одоби хизматчии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо садо)

  

Тақвим

<< < Май 2020 > >>
Дш Сш Чш Пш Ҷм Шб Яш
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Назарсанҷӣ

Сомонаи нави моро баҳо диҳед!

Аъло - 0%
Хуб - 0%
Қаноатбахш - 0%
Ғайри қаноатбахш - 0%

Обу ҳаво

 

Ҳисобкунак

Ҳисобкунак


© 2007 - 2020 Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон